Do You Know How to Pronounce Your Friend’s Name?

By Xinlan ‘Annie’ Chen, Dormitory Life Division Head

You can visit last school year’s name pronounciation tutorial here.

With the goal of helping members in our community to correctly pronounce each other’s original names, this name pronunciation tutorial project was initiated last year. This year we are continuing by adding new students’ names to the list. Here’s the link to instructions for this tutorial, in which you will find detailed explanations of the project and some tips to keep in mind while trying to learn all the names. Down below is the complete updated list of students’ names, in both original and English forms, as well as their according English pronunciation spellings.

If you are someone with a frequently mispronounced name and you are not on the list, please contact me via email (xinlan.chen@lca.edu) or in person, and we can work together to add you to this tutorial!

English NameOriginal Name (Chinese Characters)Original NamePronounciation
Annie Chen陈馨兰Chen Xinlanchehn sheen lanh
Alisa Cui崔涵Cui Hantsway han
James Dong董力豪Dong Lihaodong li how
Stella Feng冯辰晓Feng Chenxiaofung chehn shee-ow
Allen Gao高海涵Gao Haihanghow hai henh
Steven Gao高熙辰Gao Xichenghow shee chehn
McQueen Hu胡子聪Hu Ziconghwoo tsih tsong
Stephen Huang黄河雪涛Huang Hexuetaohwung huh shuyeh tao
Leo Huang黄磊Huang Leihwung lay
Alena Hui惠格致Hui Gezhihway ge juh
Charlie Ji季立超Ji Lichaoji li chow
Jason Jiang江宣辰Jiang Xuanchenji-awng shuen chenh
Sylvia Li李婧婷Li Jingtingli jin ting
Eva Lin林久雅Lin Jiuyalyn jeou ya
Cindy Liu刘嘉玥Liu Jiayueleeoh jee-ah yu-eh
Rainnie Liu刘睿滢Liu Ruiyingleeoh ray in
David Luo罗郅成Luo Zhichenglwo juh chung
Andy Luo罗祖睿Luo Zuruilwo zoo-ray
Catherine Mao毛子艾Mao Ziaimow tsih-ai
Terry Meng孟楚翔Meng Chuxiangmung choo shee-ahng
Lynn Pan潘琳Pan Linpan lyn
Veronica Pan潘沁Pan Qinpan chin
Joy Qiu邱钰Qiu Yuchiu yu
Aiden Qu瞿泽宇Qu Zeyuchy tsuh yu
Anqi Wang汪安祺Wang Anqiwahng en chi
Arthur Wang王若帆Wang Ruofanwahng ruo fan
Lydia Wu吴桐Wu Tongwu tong
Frank Xia夏子添Xia Zitianshee-a tsih tien
Sophia Xie解舒显Xie Shuxianshiuh shoo shee-an
Mazer Xu徐铭泽Xu Mingzehsu min tsuh
Alice Xu徐苏萌Xu Sumenghsu sue mung
Bruce Yang杨心祖Yang Xinzuyang sheenh tsu
Cici Yu喻子芙Yu Zifuyu tsih foo
Jocelyn Zhang张馨钰Zhang Xinyujahng sheenh yu
Aimee Zhao赵耕墨Zhao Gengmojhow guhn mo
Gerald Zhao赵中泽Zhao Zhongzejhow ch’ong tsuh
Tyler Zhou周天豪Zhou Tianhaojoe tee-en how
Alex Zhou周子曦Zhou Zixijoe tsih-hsi
Andy Zhu朱友诚Zhu Youchengj-woo yo chenh